České Tašky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
ČESKÉ TAŠKY s.r.o. 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva povinnosti mezi společností ČESKÉ TAŠKY s.r.o., IČ: 08063656, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312242 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) vznikající z kupní smlouvy.

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a VOP má přednost kupní smlouva.

1.3. Pro posouzení práv a povinností stran kupní smlouvy se užijí obchodní podmínky platné ke dni uzavření kupní smlouvy. Vyslovením souhlasu s kupní smlouvou se VOP stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

  1. Práva a povinnosti prodávajícího

2.1. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží.

2.2. Na základě individuální žádosti kupujícího vyhotoví prodávající kupujícímu nabídku, která musí obsahovat alespoň přesnou specifikaci zboží a prodejní cenu. Okamžikem akceptace této nabídky nabývá kupní smlouva účinnosti.

2.3. Platnost nabídky ze strany prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak, je 21 kalendářních dnů od odeslání nabídky kupujícímu.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnou vyřízení poptávky, pokud jsou údaje ze strany kupujícího neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat poptávané zboží.

  1. Práva a povinnosti kupujícího

3.1. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady za dopravu, pokud ji nezajišťuje sám kupující.

3.2. V případě, že má kupující výhrady k nabídce zaslané ze strany prodávajícího, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu nabídku novou.

3.3. Kupující je povinen v případě akceptace nabídky poskytnout prodávajícímu správnou doručovací adresu, na kterou má být zboží odesláno.

  1. Způsob dodání zboží

4.1. Před uzavřením kupní smlouvy je prodávající povinen poskytnout kupujícímu informace o přibližném termínu dodání zboží. O přesném termínu dodání zboží je prodávající povinen informovat kupujícího před jeho expedicí. Současně jsou si strany povinny potvrdit přesnou adresu dodání.

4.2. Doba dodání zboží počíná běžet od odsouhlasení grafické korektury či potvrzení fyzického vzorku.

4.3. Kupující se zavazuje zboží v ujednaný termín převzít a toto převzetí potvrdit prodávajícímu do dodacího listu.

4.4. Prodávající má právo dodat zboží dříve než v ujednaný termín.

4.5. V případě, že kupující zboží v ujednaný termín nepřevezme, je povinen nést veškeré náklady s tím související.

4.6. Kupující je povinen převzít zboží v množství ujednaném v kupní smlouvě, včetně uvedené množstevní tolerance.

4.7. Nedohodnou-li se strany jinak, balení, štítkovaní či jiné značení je provedeno dle standardů prodávajícího. V případě specifických požadavků týkající se značení či balení zboží, je kupující povinen o tom informovat prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy. Pozdější požadavky není prodávající povinen brát na zřetel.

4.8. Kupující ve svém zájmu pří převzetí zboží zkontroluje, zda zboží nevykazuje žádné známky poškození. Pokud tak nastane, sepíše kupující s prodávajícím o poškození protokol.

4.9. Kupující souhlasem s těmito VOP uděluje prodávajícímu souhlas s ponecháním několika kusů vzorků dodaného zboží za účelem případné reklamace či za účelem využití těchto vzorků jako propagační materiál prodávajícího.

  1. Platba zboží

5.1. Kupující je na základě kupní smlouvy povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

5.2. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 70% kupní ceny. Zbylou část kupní ceny je kupující povinen prodávajícímu zaplatit okamžikem převzetí zboží s ohledem na lhůty splatnosti uvedené v kupní smlouvy.

5.3. Nedohodnou-li se strany jinak, splatnost kupní ceny je 14 kalendářních dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy, případně okamžikem převzetí zboží.

5.4. Kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle skutečně vyrobeného množství zboží.

5.5. Prodávající je povinen kupujícímu vystavit fakturu, kterou zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu dle předchozí domluvy, resp. na jeho elektronickou adresu prostřednictvím které komunikoval s prodávajícím.

5.6. Kupující je povinen kupní cenu zaplatit bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeným na faktuře vystavené prodávajícím.

  1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného ve výši 10% z kupní ceny, a to bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného je kupující oprávněn pouze do okamžiku započetí výroby prodávajícím.

6.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv do okamžiku převzetí zboží kupujícím. V takovém případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré zálohy, které do té doby byly ze strany kupujícího prodávajícímu uhrazeny.

6.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně na adresu prodávajícího. V případě, že byla kupní smlouva uzavřena elektronicky, musí být odstoupení od smlouvy učiněno též elektronicky.

  1. Reklamace, práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá především za to, že zboží při převzetí nemá žádné vady. To znamená především, že je zboží předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.

7.2. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a přesvědčit se o bezvadném plnění ze strany prodávajícího.

7.3. Případné vady je kupující povinen u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 10 dnů poté, co zboží obdržel.

7.4. Za vadu se nepovažuje odlišnost barevnosti ve skutečnosti a na elektronickém zařízení.

7.5. Na zboží neposkytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost.

7.6. Uplatnění vad u prodávajícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

7.7. Lze-li vadné plnění považovat za vážné porušení kupní smlouvy, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny či dodání zboží nového nebo chybějícího.

7.8. Uplatnění práv z vadného plnění musí kupující provést písemně na adresu prodávajícího. V případě předchozí elektronické komunikace je kupující povinen práva z vadného plnění uplatnit též elektronicky.

  1. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo prodávajícím.

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávajícím za účelem zasílaní obchodních sdělení a jiných informací souvisejících s činností prodávajícího.

8.4. Prodávající je oprávněn uchovávat osobní údaje o kupujícím po dobu 5 let od účinnosti kupní smlouvy.

8.5. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.

9.2. Akceptací nabídky prodávajícího kupující vyslovuje souhlas se všemi ustanoveními těchto VOP.

9.3. Doručovací adresa prodávajícího pro doručování písemností zní: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4.

9.4. E-mailová adresa prodávajícího pro elektronickou komunikaci zní: info@cesketasky.cz

9.5. Kupující souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nemá nárok na jednostranné započtení svých pohledávek vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího na úhradu kupní ceny nebo jiné platby dle smlouvy nebo těchto VOP.

9.6. Kupující nemá právo na převod pohledávek vůči prodávajícímu na třetí osobu.

9.7. Pokud práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím založená kupní smlouvou obsahují mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že se všechna práva a povinnosti řídí českým právem.

9.8. V případě jakéhokoli sporu vzniklého porušením povinnosti vyplývající z kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím či z těchto VOP, je pro řešení těchto sporů místně příslušný obecný soud prodávajícího.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.05.2019.